OPLEIDINGSPLAN

PARTICIPATIE: DE SELF DETERMINATION THEORY TOEGEPAST OP EN NAAST HET TERREIN

BASISNODEN

DSC09707.JPG

AUTHONOMY & RELATEDNESS

De “autonomie-ondersteunende” spelergerichte aanpak betekent dat begeleiders structuren en mechanismen in het leven roepen en een kader scheppen, waarbinnen jongeren op basis van een aantal regels zelf doelen stellen, keuzes maken, beslissingen nemen en motiveren, en aansprakelijk zijn voor de gevolgen.

Coaches zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van deze processen en het in verschillende rollen plaatsen van jongeren, het op een correcte manier in vraag stellen van een beslising en het helpen kaderen van de gevolgen ervan. Zelf stellen ze zich kwetsbaar op, verantwoorden keuzes en staan open voor informatieve kritiek. 

De club begeleidt en stuurt volgende processen:

 

Peer teaching

Jongeren leiden andere jongeren op en begeleiden en coachen. Jongeren leren van elkaar en evalueren elkaar.

 

Kwaliteiten en werkpunten (h)erkennen

Jongeren leren eigen kwaliteiten en werkpunten en die van anderen identificeren en formuleren, om op basis daarvan doelen te stellen.

 

Doelen stellen

Op beleidsniveau doorlopen jongeren een proces van brainstormen over strategische doelen stellen, tot operationele doelstellingen formuleren. Ze denken na over haalbaarheid en leren tot een compromis komen.

Individueel leren jongeren op basis van een zelfanalyse en/of analyse door anderen, doelen stellen, acties te formuleren om die doelen te bereiken en de resultaten te evalueren.

 

Plannen & organiseren

Jongeren maken een planning op en zetten de operationele doelstellingen of acties om in de praktijk. Op clubniveau  verdelen ze taken en delegeren.

 

Evaluatie

Op clubniveau evalueren jongeren de acties en resultaten. Ze evalueren ook zichzelf in hun rol en anderen.

Individueel evalueren jongeren de vooropgestelde doelen en de acties die ze ondernamen, en passen indien nodig hun plan aan. In beide gevallen kiezen jongeren soms zelf de evaluatiemethodiek.

 

Besluitvorming

Jongeren nemen deel aan het besluitvormingsproces en stellen agendapunten voor. Ze identificeren positieve punten en knelpunten en zoeken naar mee naar oplossingen. Ze implementeren besluiten.

 

Teamrollen

Jongeren kunnen zich engageren op verschillende vlakken en krijgen zowel in de club als in hun team de kans om verschillende rollen op te nemen. Ze krijgen de keuze om door te groeien en een groter engagement op te nemen, of te blijven waar ze zijn.

 

De club organiseert de volgende structuren:

 

Logistiek traject (10+)

Jongeren houden de cafetaria open, helpen bij het organiseren van evenementen en bieden ondersteuning tijdens wedstrijden. Zij groeien door naar een coördinatiefunctie.

 

 • Gemiddeld 40 jongeren vanaf 11 jaar zetten zich jaarlijks in om de cafetaria open te houden, evenementen te ondersteunen of wedstrijden te begeleiden. Begeleiding: 2 verantwoordelijekn (jongeren, 14 jaar)

 

Bestuurstraject (10+)

 

Het Jeugdbestuur organiseert animatieactiviteiten, visiemomenten en tornooien en participeert in de besluitvorming. Jongeren groeien door naar een coördinatiefunctie of een functie in het bestuursorgaan. De jongeren die zetelen in de Raad van Bestuur of kandidaat-bestuurder zijn (17+), besturen de club in al haar facetten.

 

 • Het bestuursorgaan is samengesteld uit 7 personen: 2 jongeren uit eigen jeugd met de voorzitster die mee aan de wieg van de club stond als symbool van onze missie, 1 jongere uit de wijk, opgegroeid in de club, 2 grondleggers van de club en 2 externe experts met jarenlange bestuurservaring in traditionele milieus maar met een open mind. Verder telt het bestuur nog 4 jonge kandidaat-bestuursleden uit eigen jeugd, die dit jaar ervaring opdoen. Het bestuur is een mix van origines en leeftijden.  

 

 • Het jeugdbestuur bestaat uit een 12-tal jongeren van 11 tot 16 jaar. In tegenstelling tot vele andere jeugdbesturen, krijgen zij meer op hun bord dan enkel het plannen van een paar leuke activiteiten. Ze verzorgen niet alleen de visiemomenten, maar organiseren tornooien en de clubdag en participeren in de besluitvorming van het bestuur. Zo ligt het jeugdbestuur aan de basis van de huidige (sociale) tarifering van de lidgelden. Begeleiding: 1 voorzitster (16 jaar), 1 jongere (22 jaar)

 

Coaching traject (13+)

 

Jongeren begeleiden een ploeg als coach (16+) of helpen de coach als assistent-coach (13+). Ze groeien door naar een functie als jeugdcoördinator of bestuurslid.

 

 • De club telt 25 coaches uit eigen jeugd, vanzelfsprekend meisjes, tussen 13 en 22 jaar. In een club die ongeveer 70 jongeren tussen 12 en 22 jaar telt, betekent dat dat 1/3 van de jongeren zich engageert. Alle coaches vanaf 16 jaar (18 jongeren) zijn gediplomeerd of bezig aan een officiële opleiding via Adeps/AWBB (Waalse basketbalfederatie) of VTS (Vlaamse Trainersschool/Basketbal.Vlaanderen. Elk jaar stromen nieuwe (assistent) coaches in. Begeleiding: 4 jeugdcoördinatoren (G-basket, Basketbalacademie, Minibasket, Maxibasket), 2 volwassenen, 2 jongeren (22 en 18 jaar)

 

Scheidsrechtertraject (14+)

 

Jongeren fluiten binnen de club wedstrijden voor kinderen en jongeren van 6 tot 19 jaar.

 

 • De wedstrijden worden bijna allemaal geleid door een pool van 20 jonge clubscheidsrechters tussen 14 en 22 jaar, die elk minimaal het basisdiploma “Youth Official” behaalden (Basketbal.Vlaanderen). Enkele jongeren behaalden ook het diploma “Official” en mogen wedstrijden fluiten in heel Vlaanderen. Begeleiding: Referee Ambassador (1 jongere, 22 jaar)

 

Animatortraject (15+)

 

Jongeren gaan mee op kamp als assistent-animator en groeien daarna door tot animator. Zij plannen, organiseren en begeleiden het jaarlijks avonturenkamp en/of begeleiden kampen en stages in partnerorganisaties.

 

 • Het avonturenkamp wordt ingepland, voorbereid, begeleid en geëvalueerd door een team van 12 animatoren, met en zonder diploma, of in opleiding. Begeleiding: 1 hoofdanimator (jongere, 22 jaar)

 

Ouderparticipatie

 

Elke wedstrijd (7 wedstrijden per weekend) worden de speelsters begeleid door een aantal ouders, die zich engageren om in een beurtrol-systeem te zorgen voor het vervoer of de wedstrijdadministratie bij te houden. Een engagement is verplicht, maar wordt na een intakegesprek of een huisbezoek wel aangepast aan de mogelijkheden van het gezin. De ouders staan ook in voor het wassen van de truitjes.

 

Ouders participeren in de besluitvorming via de Algemene Vergadering.

 

COMPETENCE & RELATEDNESS

Talentontwikkeling vraagt een evenwicht tussen uitdaging en haalbaarheid om succesbeleving te garanderen. Daarom werkt het team hard om voor elke jongere een geschikte plaats te vinden binnen het geheel, met uitdagende maar haalbare eisen, ruimte voor groei en doorgroeimogelijkheden. In de praktijk betekent dit ten eerste een basketbalaanbod op verschillende niveaus: jongeren met een mentale beperking kunnen terecht in de G-werking, zwakkere speelsters in de recreatieve groepen (Basketbalacademie) en sterke speelsters op verschillende competitieniveaus. Ten tweede een gedifferentieerd aanbod aan engagementen: van een laagdrempelig engagement als logistiek medewerker of assistent-coach, tot een uitdagender engagement als coach of (jeugd)bestuurslid.

 

JUSTICE & RELATEDNESS

 

Molenbeek Rebels Basketball steunt bij het nemen van alle beslissingen op twee rechtvaardigheidsprincipes: ‘procedural justice’ (het fair proces van verdeling) en ‘informational justice’ (het toelichten van procedure en output). Dat betekent dat procedures duidelijk en transparant zijn, en beslissingen altijd genomen worden op basis van betrouwbare informatie. De club is bovendien consistent in zijn beslissingen en verantwoordt deze ook naar jongeren en ouders toe. Het rechtvaardigheidsgevoel wordt nog versterkt door jongeren en hun ‘peers’ in interactie met de begeleider te laten participeren in het besluitvormingsproces door zelf mee doelen te bepalen en te evalueren.

 

VALUES & RELATEDNESS

 

Persoonlijke ontwikkeling en waarden gaan hand in hand. Jongeren worden actief betrokken bij het bewustwordingsproces rond visie en waarden via reflectiemomenten doorheen het jaar, en denken samen na over hoe ze waarden in de praktijk kunnen brengen. Tijdens de Algemene Vergadering brengt het Jeugdbestuur ook telkens een participatieve activiteit rond waarden om de betrokkenheid van bestuur, ouders en sympathisanten te vergroten.

Volgende waarden typeren volgens onze jongeren de club en vallen onder de noemer ‘one family’: respect, gelijkwaardigheid, solidariteit, openheid, plezier, positiviteit, rechtvaardigheid, engagement, ontplooiing, communicatie.

EVALUATIE

DSC08505.JPG

Inzet, vooruitgang, persoonlijke ontwikkeling en engagement worden minimaal 3x per jaar besproken in evaluaties waarin aangepaste methodieken worden gebruikt. Coaches beslissen zelf of in samenspraak met andere coaches of de jeugdcoördinator welke methodiek past bij hun team. Jongeren spelen ook geregeld het ‘kwaliteitenspel’ (peer-evaluatie), waarin via verschillende methodieken wordt gewerkt rond de kwaliteiten en werkpunten van elke jongere. Deze evaluaties gebeuren zowel op het sportief niveau als op het sociaal-educatief niveau.

Individueel

 

 • Voor alle speelsters op alle niveaus en alle leeftijden

 • Minimaal 3 contactmomenten per seizoen met coach en/of jeugdcoördinator en/of begeleider

  • Tot en met U12: briefing ouders

  • Vanaf U14: briefing ouders indien nodig

Groep

 

 • Voor alle teams op alle niveaus en alle leeftijden

 • Minimaal 2 contactmomenten per seizoen met coach en/of jeugdcoördinator en/of begeleider

  • Briefing ouders indien nodig

 

Begeleider

 

 • Jongeren evalueren de coach/begeleider

 • Voor alle teams op alle niveaus en alle leeftijden

 • Minimaal 1 keer per seizoen

COMMUNICATIE

Nabije communicatie

 

Alle begeleiders communiceren regelmatig en op verschillende manieren met jongeren en ouders. Dit vraagt een grote tijdsinvestering, maar levert resultaat op.

Informele communicatie

 

Korte gesprekjes na de training of de wedstrijd geven de mogelijkheid om meisjes en gezinnen beter te leren kennen, te peilen naar wat er leeft en in te spelen op kleine positieve of negatieve zaken. Ze creëren verbondenheid en zijn de eerste stap in het opbouwen van een vertrouwensband.

Gesprek op de club

 

In een gesprek of evaluatie wordt dieper ingegaan op mogelijke problemen of vragen, of worden de evaluatie van de jongere en de mogelijke gevolgen daarvan, besproken. Het stelt de begeleider in staat om op een rustige, persoonlijke manier de ouders op de hoogte te brengen van wat de jongere zelf al besproken heeft met coach of begeleider.

 

Huisbezoek

 

Een huisbezoek stelt de begeleider in staat om in gesprek te gaan met de familie in haar eigen omgeving, waar iedereen zich comfortabeler voelt. Delicate onderwerpen worden gemakkelijker bespreekbaar en het stelt de begeleider ook in staat om andere gezinsleden te leren kennen en een inschatting te maken over de leefomstandigheden van het gezin.