top of page

PEDAGOGISCH PROJECT

MOLENBEEK REBELS BASKETBALL...  

 

Is een sociaal sportinitiatief dat zich de persoonlijke ontwikkeling en het empowerment tot doel stelt van meisjes die opgroeien in kwetsbare situaties. In de praktijk vertaalt dit zich enerzijds in een gedifferentieerd aanbod binnen zowel de sport- als de socio-educatieve werking, en anderzijds in engagement van de meisjes op elk niveau van de clubwerking en vrijwilligersengagementen bij partnerorganisaties. Om de opbouw te duiden, delen we het aanbod en de engagementen op in niveaus PLAY (laagdrempelig), SHOOT (tussenniveau) en SCORE (intensief).

 

Het ultieme doel? Het volledige eigenaarschap van het project in handen van de meisjes, en een netwerk aan vrijwilligersengagementen in Brussel en Vlaanderen. Een doel waar we jaar na jaar, naargelang de meisjes opgroeien in en meegroeien met de club, aan werken.

 

Om dit doel te bereiken werken we binnen een specifieke pedagogische visie en begeleidingscontext, met als pijlers de Self Determination Theory en ervaringsleren. 

 

 

 

 

 

De Self Determination Theory, gaat uit van de nood van een individu aan de vervulling van de drie basisnoden autonomie (het zelf sturen van het handelen), competentie (verwerven van zelf gedefinieerde competenties) en verbondenheid (empathie) om zich te kunnen identificeren met de groep of het doel, de intrinsieke motivatie te doen groeien en respect en waardering te ervaren. In combinatie met deze 3 basisnoden legt de club het accent op de principes van rechtvaardigheid en waarden.

Ervaringsleren is een proces, een dynamisch en continu leren. Het handelen en de gedragsmogelijkheden van mensen worden bepaald en gestuurd door hun ideeën, inzichten, veronderstellingen, visie, referentiekaders en theorieën, die hun perceptie van een situatie bepalen. Vaak zijn ze zich daar niet bewust van. Wanneer er mogelijkheden en ruimte gecreëerd worden om te experimenteren en tot dan toe onbewuste referentiekaders “tegen te komen”, ze te (h)erkennen, er tegenaan te botsen, er mee te leren omgaan, ontstaan er leermomenten.

De begeleidingscontext vertaald naar het terrein  

Structuren (~ autonomie & experiment)

De club organiseert structuren om mogelijkheden en ruimte te creëren om te experimenteren. Coaches scheppen een kader waarbinnen jongeren op basis van een aantal regels zelf doelen stellen, keuzes maken, beslissingen nemen en motiveren, en aansprakelijk zijn voor de gevolgen. Ze zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van deze processen en het in verschillende rollen plaatsen van jongeren, het op een correcte manier in vraag stellen van een beslissing en het helpen kaderen van de gevolgen ervan. Zelf stellen ze zich kwetsbaar op, verantwoorden keuzes en staan open voor informatieve kritiek. 

IMG_9221-V2.JPG

TRAJECT LOGISTIEK

Medewerker cafetaria

Medewerker evenementen & wedstrijden

Coördinator

IMG_9221-V2.JPG

TRAJECT SPORTANIMATOR

Assistent coach

Animator

Coach

Hoofdanimator

Jeugdsportcoördinator

IMG_9221-V2.JPG

TRAJECT SOCIALE MEDIA

Beeld

Interview

Content creator

IMG_9221-V2.JPG

TRAJECT BELEID

Beleidsteam

Kandidaat bestuurslid

Bestuurslid

Methodieken (~ autonomie & experiment)

 

Tijdens de activiteiten wordt binnen een positieve leeromgeving ook gewerkt met methodieken, die net als de structuren de ruimte creëren om te experimenteren en van elkaar te leren. Methodieken zijn aangepast aan de leeftijd, maturiteit en de belevingswereld van de kinderen en jongeren. 

Waarden

Respect voor jezelf en voor elkaar, plezier, aanmoedigen, actie-reactie, communicatie, feedback. Progressie: actie-reactie en next play.

 

Emotionele ontwikkeling

Omgaan met winst en verlies, agressiebeheersing, vertrouwen in eigen kunnen en in anderen, succeservaring

Kwaliteiten (h)erkennen

Jongeren leren eigen kwaliteiten en die van anderen identificeren en formuleren. Progressie: vertrekkende vanuit kwaliteiten doelen stellen. 

Werkpunten (h)erkennen

Jongeren leren eigen werkpunten en die van anderen identificeren en formuleren. Progressie: vertrekkende vanuit werkpunten doelen stellen. 

Peer teaching

Jongeren begeleiden en coachen anderen en leren van elkaar

 

Zelfbewustzijn & teamrollen

Er wordt gewerkt aan het zelfbewustzijn en de bewustwording van de rollen binnen een groep of een team, en de impact op anderen en de omgeving. Dit wordt gelinkt aan het (h)erkennen van kwaliteiten bij zichzelf en anderen.

Zelfreflectie & reflectieve observatie

Jongeren evalueren acties en doelen en sturen bij indien nodig. Ze reflecteren over en evalueren zichzelf in hun rol en die van anderen. Ze leren een aantal methodieken te gebruiken om dit te kunnen uitvoeren. 

Reflectieve observatie

Jongeren denken na over gebeurtenissen en acties en hoe ze die beleefd hebben, met als doel zich bewuster te worden van hun referentiekaders en te ontdekken waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren.  

Doelen stellen

Jongeren stellen op basis van zelfreflectie en zelfevaluatie of peerevaluatie haalbare doelen en formuleren acties om deze doelen te bereiken.

Plannen & organiseren

Verantwoordelijkheid, samenwerking, time management, acties plannen, haalbaarheid inschatten, uitwerken en uitvoeren, compromis zoeken, taakverdeling, delegeren, evalueren.

 

Actief burgerschap

Ontwikkeling waarden en normen, zorg dragen voor de buurt(bewoners), respect voor anderen, steun aan zwakkeren, mensen/groepen/gemeenschappen met elkaar verbinden

 

Rolmodellen

Positieve impact uitoefenen op anderen, een voorbeeld zijn op vlak van verantwoordelijkheid, inzet, waarden, engagement

 

Eigenaarschap

De club vertegenwoordigen, zelfstandigheid, eigen beslissingen nemen, tot een consensus komen, een compromis bereiken, groepsmanagement

 

Besluitvorming

Jongeren organiseren het besluitvormingsproces. Ze identificeren positieve punten en knelpunten en zoeken naar mee naar oplossingen. Ze implementeren besluiten.

 

Breed, gedifferentieerd aanbod (~ competentie)

 

Talentontwikkeling vraagt een evenwicht tussen uitdaging en haalbaarheid om succesbeleving te garanderen. Daarom werkt het team hard om voor elke jongere een geschikte plaats te vinden binnen het geheel, met uitdagende maar haalbare eisen, ruimte voor groei en doorgroeimogelijkheden. In de praktijk betekent dit ten eerste een breed aanbod op verschillende niveaus, en tweede een gedifferentieerd aanbod aan vrijwilligersengagementen.

 

3 - kopie.jpg

PLAY

Open, vindplaatsgericht aanbod

Geen engagement

Buurtbasketbal, G-werking, schoolsport, mama's

Sport- en spelactiviteiten

Vrijwilligersengagement

Instapniveau, kennismaking

3 - kopie.jpg

SHOOT

Laagdrempelig, recreatief clubaanbod

Gemiddeld engagement

Basketbalacademie clubstages

Sport- en spelprojecten, kampen

Vrijwilligersengagement

Gemiddeld, opbouw naar eigenaarschap

3 - kopie.jpg

SCORE

Intensief clubaanbod

Groot engagement

Competitie, externe stages, Amerikaproject

Internationale uitwisseling, visiekampen

Vrijwilligersengagement

Groot, volledig eigenaarschap

 

Communicatie (~ verbondenheid)

 

 

Communicatie speelt een cruciale rol in het opbouwen van een vertrouwensrelatie en verbondenheid. We investeren dan ook heel wat tijd in het zelf communiceren met jongeren en ouders, en tegelijkertijd ook in het werken rond open communicatie in de verschillende groepen en met de ouders. 

Nabije communicatie

Alle begeleiders communiceren regelmatig en op verschillende manieren met jongeren en ouders. Dit vraagt een grote tijdsinvestering, maar levert resultaat op.

Informele communicatie

Korte gesprekjes na de training of de wedstrijd geven de mogelijkheid om meisjes en gezinnen beter te leren kennen, te peilen naar wat er leeft en in te spelen op kleine positieve of negatieve zaken. Ze creëren verbondenheid en zijn de eerste stap in het opbouwen van een vertrouwensband.

Gesprek op de club

In een gesprek of evaluatie wordt dieper ingegaan op mogelijke problemen of vragen, of worden de evaluatie van de jongere en de mogelijke gevolgen daarvan, besproken. Het stelt de begeleider in staat om op een rustige, persoonlijke manier de ouders op de hoogte te brengen van wat de jongere zelf al besproken heeft met coach of begeleider.

Huisbezoek

Een huisbezoek stelt de begeleider in staat om in gesprek te gaan met de familie in haar eigen omgeving, waar iedereen zich comfortabeler voelt. Delicate onderwerpen worden gemakkelijker bespreekbaar en het stelt de begeleider ook in staat om andere gezinsleden te leren kennen en een inschatting te maken over de leefomstandigheden van het gezin.

 

Transparantie & verantwoording (~ rechtvaardigheid & verbondenheid)

Molenbeek Rebels Basketball steunt bij het nemen van alle beslissingen op twee rechtvaardigheidsprincipes: ‘procedural justice’ (het fair proces van verdeling) en ‘informational justice’ (het toelichten van procedure en output). Dat betekent dat procedures duidelijk en transparant zijn, en beslissingen zoveel mogelijk samen met de jongeren genomen worden en altijd op basis van betrouwbare informatie. De club is bovendien consistent in zijn beslissingen en verantwoordt deze ook naar jongeren en ouders toe. Het rechtvaardigheidsgevoel wordt nog versterkt door jongeren en hun ‘peers’ in interactie met de begeleider te laten participeren in het besluitvormingsproces.

 

Verbinding (~ waarden & verbondenheid)

 

Jongeren worden actief betrokken bij het bewustwordingsproces rond visie en waarden via reflectiemomenten doorheen het jaar, en denken samen na over hoe ze waarden in de praktijk kunnen brengen. Tijdens de Algemene Vergadering brengt het Jeugdbestuur ook telkens een participatieve activiteit rond waarden om de betrokkenheid van bestuur, ouders en sympathisanten te vergroten. Volgende waarden typeren volgens onze jongeren de club en vallen onder de noemer ‘one family’: respect, gelijkheid, gelijkwaardigheid, openheid, plezier, positiviteit, rechtvaardigheid, engagement, ontplooiing, communicatie.

Zelf/evaluatie en reflectieve observatie (~ leren van experimenteren)

 

Evaluaties vertrekken altijd vanuit een zelfevaluatie en verlopen via aangepaste methodieken. Ze evalueren acties of doelen, met de bedoeling te kunnen bijsturen. Er zijn een aantal vaste evaluatiemomenten, maar tegelijkertijd wordt er door de coaches ook aandacht aan besteed tijdens activiteiten, in het 'hier en nu'. Via reflectieve observatie staan de jongeren en hun begeleider stil bij de gebeurtenissen of de actie(s) en de beleving ervan, met als doel de bewustwording te vergroten. Wat is er gebeurd (= de feiten, het verhaal) en hoe heb je dat beleefd, gevoeld en wat betekent dat? Jongeren (h)erkennen hun referentiekader en beseffen hoe het hen helpt of vastzet in de situatie waarin zij zich bevinden.

bottom of page