top of page

PRIVACYVERKLARING

MOLENBEEK REBELS BASKETBALL... 

 

Verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens en verbindt zich ertoe om uw privacy te beschermen. In dat kader krijgt u de kans om uw voorkeuren aan te duiden bij inschrijving. In het kader van transparantie stellen wij deze privacyverklaring beschikbaar.

1. Welke gegevens verwerken we?

 

Volgende persoonsgegevens worden door Molenbeek Rebels verzameld, opgeslagen en verwerkt:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, geslacht, rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, mail en Facebookaccount

 

Volgend beeldmateriaal wordt door Molenbeek Rebels verzameld, opgeslagen en verwerkt:

 • Digitale foto’s

 • Film

 

Persoonsgegevens en beeldmateriaal van kinderen en jongeren onder de 18 jaar worden enkel verwerkt met schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger. Beeldmateriaal wordt enkel verwerkt met schriftelijke toestemming van de persoon.

 

2. Waarom verwerken wij gegevens?

 

Persoonsgegevens worden door Molenbeek Rebels verzameld, opgeslagen en verwerkt met volgende doeleinden:

 • Deelname aan de activiteiten van de club

 • Deelname aan externe activiteiten en opleidingen

 • Mailing van infobrieven en uitnodigingen

 • Subsidiëring door de overheid

 

Beeldmateriaal wordt door Molenbeek Rebels verzameld, opgeslagen en verwerkt met volgende doeleinden:

 • Informatie van het publiek

 • Promotie

 • Sponsoring

 

3. Wie verwerkt de gegevens?

 

Persoonsgegevens en beeldmateriaal worden verwerkt door bestuursleden of vrijwilligers van de club.

 

4. Aan wie worden gegevens doorgegeven?

 

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

5. Hoe worden gegevens beveiligd?

 

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn door Molenbeek Rebels genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle systemen zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord

 • Back-ups voorzien de mogelijkheid om persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

 • Medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 • Bovenstaande maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd

 

6. Hoe lang worden gegevens bewaard?  

 

Molenbeek Rebels bewaart de gegevens enkel voor de termijn die nodig is om de doelstellingen te behalen waarvoor ze verstrekt zijn of zo lang wettelijk bepaald is. Nadien worden uw gegevens gewist.

 

7. Jouw rechten

 • Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of verwijdering van jouw persoonsgegevens.

 • Je kan bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door onze organisatie of een van onze medewerkers.

 • Je hebt het recht om de vertrekte gegevens te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht aan een andere partij. In dit geval kan de club je vragen om je voorafgaand te legitimeren.

 

8. Klachten

 

In geval je klacht wil indienen over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met de club of bij de “Gegevensbeschermingsautoriteit” (GBA) op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

9. Wijziging privacyverklaring

Molenbeek Rebels kan haar privacyverklaring ten allen tijde wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 10/07/2019.

 

10. Vragen

In geval u vragen heeft kan u terecht bij de algemeen coördinator:

Wenke Thewis

wenke@molenbeekrebels.be

bottom of page